Privacyverklaring

‘Lijn in je leven’ is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in deze privacyverklaring.
Bij de intake, een hulpverleningsplan en een zorgovereenkomst worden er meerdere persoonsgegevens verwerkt. Naam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, BSN nummer (in het geval van PGB). Tevens kunnen namen en gegevens van huisarts, school, en andere betrokken instanties en hulpverleners worden verwerkt. Bij aanvang van de hulpverlening dient u een toestemmingsformulier te tekenen met daarop de relevante gegevens voor uw situatie.

U krijgt een kopie van dit formulier. Het toestemmingsformulier voor minderjarigen dient door de gezaghebbers en het kind indien 12 jaar of ouder te worden ondertekend. De gegevens hebben tot doel om het traject te kunnen ondersteunen. Indien van toepassing worden gegevens gedeeld met een samenwerkingspartner in uw hulpverleningstraject. Denk aan bijv. een huisarts of school. Hiervan wordt u dan van te voren op de hoogte gesteld.

Rapportage

Wij voeren een open dossier. Dit betekend dat wij samen met u verslag leggen en geen dossier los van de gesprekken bewaren anders dan de aantekeningen gemaakt tijdens de gesprekken. Waarvan u een fotokopie kan maken aan het einde van het gesprek. Het gehele dossier is daarmee meteen vanaf het begin in uw bezit. ‘Lijn in je leven’ is niet aansprakelijk voor de wijze waarop u uw persoonlijke dossier bewaard. Wij raden u aan dit op een veilige/afgesloten plek te bewaren.
Wij stimuleren dat de cliënt zelf een (digitaal) schrift heeft om aantekeningen in te maken, vragen, ontdekkingen en overige opmerkingen in te kunnen schrijven. Dit als deel van het autonoom zijn/worden en eigenaar blijven van het proces. Indien het kinderen betreft faciliteert ‘Lijn in je leven’ het schrift/ een mapje.
Wanneer er een verslag gewenst is na een evaluatie of bijv. voor een derde partij kan dit worden aangevraagd en besproken.

Beveiliging gegevens

‘Lijn in je leven’ gaat zorgvuldig met uw gegevens om en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Alle informatie, rapportages en verslagen inzake uw hulpverleningstraject zijn vertrouwelijk en enkel voor u bestemd, tenzij u toestemming heeft gegeven deze met derden (huisarts, samenwerkingspartners in de hulpverlening, school e.d.) te delen.

Bewaren gegevens

Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waar zij voor dienen. Bepaalde administratieve gegevens, zoals facturen en overeenkomst met de opdrachtgever dienen door ‘Lijn in je leven’ zeven jaar bewaard te worden in verband met de wettelijke termijn die op grond van fiscale wetgeving daarvoor geldt.

Bij ‘Lijn in je leven’ is de cliënt eigenaar van het dossier, hierdoor is opvragen niet van toepassing. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het bewaren. Na beëindiging van het traject wordt het dossier en de cliëntgegevens nog 1 jaar bewaard. Daarna wordt dit vernietigd.

U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ‘Lijn in je leven’. Door het opendossier te voeren streven wij ernaar dat het normaal is om eigenaarschap te hebben over wat wij voor en over u opschrijven. Er is hierdoor altijd ruimte voor correctie.

Wanneer u inzage wilt in het dossier zoals die bij ‘Lijn in je leven’ is opgeslagen kunt u dat aanvragen via de mail of telefoon. Het kan zijn dat u dan wordt verzocht u te legitimeren.

Er is een mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Indien u vragen heeft over het privacybeleid of de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden kunt u contact opnemen.