Voorwaarden

Algemene voorwaarden Lijn in je leven

Versie: 27-04-2020

Algemeen

‘Lijn in je leven’ is opgericht door Marjolijn Rietveld, is gevestigd te Beerzerveld en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54 59 93 77.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten met ‘Lijn in je leven’ en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Op voorhand dient u kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden. Voor aanvang van inzet door ‘Lijn in je leven’ zullen wij u wijzen op deze algemene voorwaarden en om uw akkoord vragen.

Vertrouwelijkheid

De coaching en hulpverleningsgesprekken zijn vertrouwelijk. In het geval dat er signalen zijn rondom de veiligheid van kinderen zal dit bespreekbaar gemaakt worden. Wij streven ernaar dat de juiste hulp aanwezig is voor de betrokkenen, denk aan dat er verantwoordelijkheid gepakt wordt door de volwassenen, er passende hulp ingeschakeld wordt en er overleg kan zijn tussen de betrokken partijen. In het geval dat er geen verantwoordelijkheid wordt genomen als het gaat om de veiligheid van kinderen is ‘Lijn in je leven’ verplicht gehoor te geven aan de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’.

Indien het een minderjarige betreft zal er naar de leeftijd gekeken worden van de minderjarige en aan de hand daarvan met de minderjarige en ouders afspraken worden gemaakt over hoe er wordt omgegaan met de vertrouwelijkheid. Wij streven ernaar dat dit de vorm heeft waarbij er eerst met de minderjarige wordt overlegt wat en hoe te delen met ouders/verzorgers.

Aansprakelijkheid

‘Lijn in je leven’ in situaties waarin u vastgelopen bent. Er wordt met u meegedacht en er worden mogelijke richtingen onderzocht. De richting wordt door u gekozen, en in uw keuze en ontwikkeling daarin ontvangt u begeleiding zoals afgesproken bij het intake gesprek.
Wij garanderen geen oplossing of resultaat, en zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voorvloeiende uit, of in verband gebracht met de geboden dienst, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van ‘Lijn in je leven’.

De aansprakelijkheid van ‘Lijn in je leven’ is ten alle tijden beperkt tot maximaal het bedrag dat is betaald door de cliënt of diens opdrachtgever aan ‘Lijn in je leven’ is het kader van het afgesproken traject.
Indien u fysieke klachten heeft, raadt ‘Lijn in je leven’ u aan om ook contact op te nemen met uw huisarts.

De uitvoering

U kunt contact opnemen via de website.
Er wordt een intake afspraak gemaakt, daarbij wordt ook de locatie afgesproken. ‘Lijn in je leven’ werkt zowel op eigen locatie als ambulant.
Tijdens de intake worden de hulpvraag en het hulpaanbod afgestemd. Ook worden er evaluatie momenten afgesproken en een einddatum. Richting de einddatum wordt er gekeken of er een  verlenging komt, een verwijzing of een afsluiting. Indien van toepassing kan er ook eerder al worden doorverwezen voor verder onderzoek of een andere soort hulpverlening.

Tarieven

De tarieven staan op de website. Alle bedragen zijn incl. btw of er is geen btw van toepassing. Tariefwijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de coaching of hulpverlening inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is (>meer dan 10 minuten) wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek en dan zijn daar kosten aan verbonden.

Betalingsvoorwaarden

De cliënt is verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekening van ‘Lijn in je leven’. Als er niet binnen deze termijndatum wordt betaald zal ‘Lijn in je leven’ een betalingsherinnering sturen. Indien er niet binnen 7 dagen aan de betalingsplicht is voldaan, wordt er bij een tweede herinnering 20,- dministratiekosten berekend.
Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is ‘Lijn in je leven’ genoodzaakt de verordeningen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand wordt ook de actieve coaching / hulpverlening opgeschort totdat er aan de betaling is voldaan.
Voor minderjarigen met een PGB budget wordt dit geregeld via een ‘zorgovereenkomst’.

Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van te voren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Het tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk. Dit kan via de mail, app of telefonisch. Bij afmelden korten dan 24 uur, zal de gereserveerde tijd wel in rekening worden gebracht.

Klachtenprocedure

‘Lijn in je leven’ streeft ernaar hulp te verlenen naar tevredenheid van haar cliënten. Mocht het toch voorkomen dat de geleverde zorg onverhoopt niet aan uw verwachtingen heeft voldaan, dan vernemen wij dat graag van u. Wij verwachten dat u dit kenbaar maakt tijdens het eerst volgende gesprek. Wij staan open voor feedback en zien dit tevens als mogelijkheid tot groei van beide partijen.
‘Lijn in je leven’ zal altijd proberen de klacht zelf met u op te lossen. Echter mocht dit onverhoopt niet naar  evredenheid lukken, dan kunt u uw klacht melden bij …..
Zij zullen dan zorgen voor onafhankelijke bemiddeling.